Mažos vertės pirkimai ir jų vertės ribos

Viešieji pirkimai yra skirstomi pagal numatomą pirkimo vertę į tris tipus:

Mažos vertės pirkimai ir jų vertės ribos

Mažos vertės pirkimų, kai perkamos prekės ar paslaugos, ribos yra nuo 0,01 Eur iki 58000 EUR (PVM). Kai perkami darbai – iki 145 000 Eur (be PVM). Mažos vertės pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą. Aprašas nustato prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką.

Apraše pateikiama tokia mažos vertės pirkimo sąvoka:

Mažos vertės pirkimas – tai:

1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM);

2. supaprastintas pirkimas, atliekamas toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų  sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM).

Pirkimai gali būti atliekami dvejais būdais: skelbiamos arba neskelbiama apklausos būdu. Neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus, o skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka).

Mažos vertės pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia skelbimą apie pirkimą CVP IS. Pirkimai skelbiami kiekvieną dieną, todėl įmonės norėdamos nepraleisti aktualių mažos vertės pirkimų naudojasi pirkimų prenumerata.  Kai pirkimas atliekamas neskelbiamos apklausos būdu – perkančioji organizacija tik kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą. Tokiu atveju skelbimo apie pirkimą viešai nerasite.